ریاست دانشگاه

 

دکتر حمیدرضا صبا

استادیارو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران