تقاضاها،پیشنهادات و گزارش تخلفات

تعداد بازدید:۵۰۲

دکتر حمیدرضا صبا - دبیر هیات اجرایی جذب

دکتر اسماعیل نظری - رئیس کارگروه صلاحیت علمی

دکتر علی محمد جعفری نژاد - رئیس کارگروه صلاحیت عمومی

عیسی عابدینی - کارشناس دبیرخانه جذب - شماره تماس: 36241322-086