قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

اطلاعات مربوط در فایل پیوست موجود می باشد.