دستورالعمل نحوه تنظیم دستور جلسه

اطلاعات در فایل زیر پیوست موجود می باشد.