مدیر حوزه ریاست

تعداد بازدید:۷۱۳

مدیر حوزه ریاست:      سرکار خانم مهندس اعظم عسکری            

شماره تماس:    08636241222 و 08636227385 و 08636227659

شماره نمابر :    08636227814                                          

 پست الکترونیکی:     riasat@tafreshu.ac.ir